PROFILAKTYKA

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów w ramach świadczonych usług medycznych jest każdorazowo właściwy podmiot należący do Grupy Medycznej Tommed świadczący na rzecz pacjenta ww. usługi, tj. odpowiednio:

a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

2. Inspektorem Ochrony danych jest Bartosz Pudo / kontakt: iodo@tommed.pl;

3. Przetwarzanie dotyczyć będzie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Rzeczone dane osobowe przetwarzane były dotychczas przez właściwy podmiot należący do Grupy Medycznej Tommed w związku z udzielaniem na Pani/Pana rzecz świadczeń zdrowotnych.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, badaniach klinicznych, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań klinicznych oraz zaproszenia do udziału w badaniu, 
a także m.in. poprzez informowanie o ofercie bezpłatnych badań profilaktycznych lub badań klinicznych drogą listową lub poprzez środki komunikacji w postaci kontaktu telefonicznego lub smsa w szczególności na podstawie:

a) art. 6 ust 1 lit. d) i e) RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą i wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz

b) art. 9 ust. lit. 2 h) RODO w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

5. Dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem przypadków, w których administrator danych korzystać będzie z narzędzi elektronicznych, których dostawcy korzystają z centrów danych zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym wówczas przetwarzanie takie odbywać się będzie w warunkach zgodności z prawem, w tym w szczególności na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych.

6. Odbiorcą danych osobowych pacjentów będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty, które w ramach wiążących je z administratorem umów realizują cel przetwarzania wyrażony w pkt. 3, w tym podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy odpowiedzialni za realizację w/w celów, w tym wykonywanie badań profilaktycznych lub organizację programów, w ramach których te badania są wykonywane. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych oraz po jego upływie - przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, jakim przepisy 
te regulują obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji medycznej. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po okresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3 w przypadku, gdy przetwarzanie to będzie niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a które to przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8. Mają Państwo prawo: 

a) uzyskania dostępu do własnych danych osobowych – co oznacza uprawnienie 
do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące; informacji, jakie są to kategorie danych, jaki jest cel ich przetwarzania oraz kategorie odbiorców, którym zostały lub mogą zostać ujawnione Państwa dane oraz jaki jest planowany okres przechowywania danych. Administrator dostarczy Państwu nieodpłatnie pierwszą kopię Państwa danych podlegających przetwarzaniu.

b) sprostowania własnych danych – co oznacza uprawnienie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania.

c) usunięcia własnych danych – jeśli nie są one już potrzebne w celach wskazanych w pkt 3; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw co do ich przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; jeśli Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania 
się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przy czym prawo do usunięcia własnych danych nie przysługuje Państwu w zakresie, w jakim przetwarzanie 
do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze lub realizacji przez niego zadania w interesie publicznym, a także z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora.

d) usunięcia własnych danych – jeśli nie są one już potrzebne w celach wskazanych w pkt 3; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw co do ich przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; jeśli Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przy czym prawo do usunięcia własnych danych nie przysługuje Państwu w zakresie, w jakim przetwarzanie 
do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze lub realizacji przez niego zadania w interesie publicznym, a także z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora.

e) usunięcia własnych danych – jeśli nie są one już potrzebne w celach wskazanych w pkt 3; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw co do ich przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; jeśli Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przy czym prawo do usunięcia własnych danych nie przysługuje Państwu w zakresie, w jakim przetwarzanie do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze lub realizacji przez niego zadania w interesie publicznym, a także z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora.

9. Podanie danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3. 

10. Dane osobowe pacjentów dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.