PRACOWNICY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1); zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych pracownika jest pracodawca, każdorazowo właściwy podmiot należący do Grupy Medycznej Tommed, tj. odpowiednio:

a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

2. Inspektorem Ochrony danych jest Bartosz Pudo / kontakt: iodo@tommed.pl;

3. Dane osobowe pracownika przetwarzane są przez pracodawcę wyłącznie w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO w związku z art.  221 i art. 221b – 223 KP oraz w celach archiwizacji logów systemów IT, do których pracownik miał dostęp w okresie zatrudnienia.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane pozostałym podmiotom należącym do Grupy Medycznej Tommed – wyłącznie związku z zatrudnieniem. Do podmiotów tych należą:

a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

Poza tym zakresem dane osobowe pracownika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, gdy udostępnienie to będzie konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest pracodawca, po uprzednim poinformowaniu pracownika o konieczności udostępnienia jego danych osobowych kontrahentowi pracodawcy.

5. Dane osobowe pracownika są przechowywane przez okres trwania stosunku pracy, a także po jego ustaniu, przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe pracownika mogą być również przechowywane przez dłuższy czas – w logach systemów IT, do których pracownik miał dostęp w okresie zatrudnienia.

6. Pracownikowi przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Podanie przez pracownika danych jest wymogiem ustawowym w odniesieniu do następujących danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko;

 • data urodzenia;

 • dane kontaktowe;

 • adres zamieszkania;

 • numer PESEL;

 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych;

 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

 • w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:

  • wykształcenie;

  • kwalifikacje zawodowe;

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • inne dane, gdy okaże się to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

9. Decyzje w oparciu o podane przez pracownika danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

10. Dopuszcza się możliwość pozyskania od pracownika dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej przez niego, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a KP. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, służyć będą pracodawcy do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przez pracownika zgody.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.