KONTRAHENCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1); zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umów dotyczących współpracy jest każdorazowo właściwy podmiot należący do Grupy Medycznej Tommed, tj. odpowiednio:

  a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

  b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

  e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

  f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22. 2. Inspektorem Ochrony danych jest Bartosz Pudo / kontakt: iodo@tommed.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania realizacji zawartych umów i prowadzenia współpracy handlowej;
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane pozostałym podmiotom należącym do Grupy Medycznej Tommed – wyłącznie związku z realizacją wiążących strony umów i prowadzoną współpracą. Do podmiotów tych należą:

  a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ul. Fredry 22;

  b) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  c) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

  d) Centrum Medyczne Tommed sp. z o.o. Prof-Med sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

  e) Tommed sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

  f) Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22. 6. Poza tym zakresem Państwa dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, gdy udostępnienie to będzie konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest Administrator, po uprzednim poinformowaniu Państwa o konieczności udostępnienia danych osobowych kontrahentowi Administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartych umów i prowadzonej współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z ich zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, a nadto przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 11. Dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2022.