Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ CENTRUM MEDYCZNE TOMMED SP. Z O.O. OŚRODEK DIAGNOSTYKI SP. K.

 


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Grupa Medyczna Tommed (zwana dalej Tommed) do której należą:

 1. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 2. Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
 3. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;
 4. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 5. Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;
 6. Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;
 7. Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem). 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 

1. Podmiotem świadczącym usługi jest Grupa Medyczna Tommed do której należą: 

 1. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 2. Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
 3. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;
 4. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 5. Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;
 6. Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;
 7. Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

Usługi świadczone są w imieniu danego Usługodawcy oraz Podmiotów powiązanych, na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami.

 

2. Regulamin określa

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki rezerwacji i jej zmian poprzez usługi świadczone drogą elektroniczną,

d) ochronę danych osobowych,

e) tryb postępowania reklamacyjnego,

f) wymagania techniczne do niezbędne do zrealizowania usługi na rzecz Usługobiorcy.

 

3. Poprzez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

b) hasło – ciąg znaków używany do identyfikacji Usługobiorcy oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do Konta Usługobiorcy w Serwisie;

c) identyfikator – indywidualny, automatycznie generowany numer identyfikujący Usługobiorcę posiadającego Konto w Serwisie;

d) Infolinia Tommed – serwis telefoniczny, lista numerów telefonicznych dostępna na stronach internetowych Tommed pod adresem elektronicznym www.tommed.pl

e) Jednostka organizacyjna Tommed – Oddział lub Szpital; lista jednostek organizacyjnych Tommed jest dostępna na stronach internetowych Tommed pod adresem elektronicznym www.tommed.pl;

f) Rejestrator Infolinii Tommed - pracownik Tommed obsługujący Infolinię Tommed;

g) Konto – indywidualne i autoryzowane konto Usługobiorcy;

h) Serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.tommed.pl, stanowiąca część systemu teleinformatycznego;

i) System  teleinformatyczny  -  zespół  współpracujących  ze  sobą  urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym aplikacja z której korzystają rejestratorzy;

j) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

k) usługa głosowa – telefoniczna obsługa Usługobiorcy realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez rejestratora Infolinii Tommed za pomocą systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;

l) usługa chat – obsługa Usługobiorcy realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy przez rejestratora Infolinii Tommed, polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych w zabezpieczonym połączeniu za pomocą systemu teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;

m) usługa elektroniczna – dostępna na stronach internetowych Tommed pod adresem elektronicznym www.tommed.pl umożliwiająca Usługobiorcy komunikację z Tommed, w szczególności w zakresie ustalenia terminu wizyty lekarskiej;

n) skierowanie – dokument uprawniający do skorzystania ze świadczenia w poradni specjalistycznej;

o) Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi;

p) Usługodawca – Tommed;

q) Podmioty powiązane – podmioty należące do Grupy Medycznej Tommed, tj.

 1. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 2. Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;
 3. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;
 4. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;
 5. Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;
 6. Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;
 7. Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

 

 

Rozdział II

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§2

 

1. Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) usługi informacyjne;

b) usługi komunikacyjne;

c) usługi w zakresie rezerwacji terminów wizyt lekarskich w placówkach Usługodawcy oraz Podmiotów powiązanych.

 

§3

 

1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL dostępnym pod adresem elektronicznym www.tommed.pl, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne.

2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące Usługodawcy oraz Podmiotów powiązanych i profilu ich działalności, oferowanych przez Usługodawcę oraz Podmioty powiązane stanowisk pracy, a także informacje o osobach wskazanych przez Usługodawcę oraz Podmioty powiązane do kontaktu;

b) usługi, w ramach których Usługobiorca uzyskuje dostęp do informacji o statusie zarezerwowanego terminu wizyty, możliwości wyboru terminu wizyty, dostępnych lekarzach. Możliwość korzystania z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewnia funkcjonalność zakładki „e-Rejestracja”;

 

§4

 

1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednią jednostką organizacyjną Usługodawcy albo Podmiotu powiązanego lub ich działem.

 

2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a) usługi w ramach których Usługobiorca może przekazać wiadomości elektroniczne za pomocą elektronicznego „Formularza kontaktowego”;

b) usługi w ramach których Usługobiorca może skontaktować się za pomocą usługi głosowej z rejestratorem Infolinii Tommed;

c) usługi w ramach których usługobiorca może skontaktować się za pomocą usługi chat z rejestratorem Infolini Tommed;

d) usługi w ramach których Usługodawca może wykorzystać powyższe metody w celu prawidłowej realizacji usług.

  

§5

 

1. Usługi w zakresie rezerwacji terminów wizyt lekarskich polegają na umożliwieniu wyboru terminu i zarezerwowaniu wizyty w Jednostkach organizacyjnych Tommed oraz ich poszczególnych działach.

2. Usługi wymienione w pkt. 1 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności zakładki „e-Rejestracja” dostępnej pod adresem elektronicznym www.tommed.pl, lub bezpośrednio pod adresem: https://erejestracja.tommed.pl oraz https://erejestracja.profmed.pl i https://rehabilitacja-tommed.erejestracja.online, po zalogowaniu funkcjonalność umożliwia wybór dostępnych terminów wizyt lekarskich i ich rezerwację.

 

Rozdział III

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§6

 

1. Usługodawca  świadczy  nieodpłatnie  usługi  drogą  elektroniczną  na  podstawie Regulaminu.

 

2. Usługobiorca ponosi wyłącznie koszt połączenia telefonicznego, określonego przez operatora sieci telefonicznej.

 

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.tommed.pl, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

4. Usługobiorca może anonimowo korzystać z usługi, z zastrzeżeniem pkt. 5 - 7.

 

5. W celu korzystania z usługi umożliwiającej rezerwację terminu wizyty lekarskiej wymagane jest założenie Konta i podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych:

a) imię

b) nazwisko;

c) numer PESEL;

d) data urodzenia (DD.MM.RRR);

e) płeć (kobieta/mężczyzna)

f) adres zameldowania na pobyt stały (województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu)  ;

g) adres poczty elektronicznej (e-mail).

 

6. Usługobiorca może podać numer telefonu komórkowego podczas zakładania Konta oraz uruchomić opcję powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych sms.

 

7.  W celu korzystania z usługi formularza kontaktowego wymagane jest podanie następujących danych:

  a) adres poczty elektronicznej (e-mail). 

 

8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

 

9. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu identyfikatora oraz hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.

 

10. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił lub zapomniał numer identyfikatora lub hasło, Usługodawca zapewnia możliwość ich odzyskania: poprzez Serwis lub za pośrednictwem Infolinii Tommed.

 

11. Świadczenie usługi jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

12. Zakazane jest przekazywanie podczas rozmowy z rejestratorem Infolinii Tommed treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

 

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii Tommed, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

 

14. Za wszystkie skutki wynikające z podania w Serwisie lub rejestratorowi Infolinii Tommed błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

 

15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

 

Rozdział IV

Warunki rezerwacji i jej zmian poprzez usługi świadczone drogą elektroniczną, 

§7

 

1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie  korzystania  z  usług  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień Regulaminu.

2. Serwis jest udostępniony osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń medycznych udzielanych przez Tommed oraz Podmioty powiązane.

3. Serwis służy zainteresowanym Usługobiorcom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych udzielanych przez Tommed oraz Podmioty powiązane, bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście.

4. Dostęp do Serwisu przyznawany jest na czas nieokreślony.

5. Usługobiorca może dokonać tylko jednej rezerwacji terminu do danej poradni a kolejną dopiero po zrealizowaniu poprzedniej.

6. Usługobiorca może odwołać wyznaczony termin za pomocą systemu e-rejestracja, osobiście lub telefonicznie.

7. Usługobiorca, który nie może stawić się na wizytę w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do odwołania wizyty za pomocą Serwisu, osobiście lub telefonicznie.

 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta w Serwisie w przypadku:

a) nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu;

b) jeśli Usługobiorca nie pojawił się na dwóch wizytach zarezerwowanych za pomocą Serwisu, a wcześniej ich nie odwołał.

 

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów pracy poradni o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub sms-em.

 

§8

 

1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie Usługobiorcy przez system Usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.

2. Cookies (ciasteczka) służą do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

 

Rozdział V

Ochrona danych osobowych

§9

 

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usługi jest właściwy podmiot należący do grupy Tommed, tj. Usługodawca lub Podmiot powiązany.

2. Usługodawca oraz Podmioty powiązane udostępniają dane osobowe Usługobiorcy odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w każdym przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, innym podmiotom medycznym, gdy jest to związane z kontynuowaniem świadczenia usług medycznych na rzecz osoby, której dane dotyczą przez innego świadczeniobiorcę, a także podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi wsparcia, w tym w obszarze IT, przy czym to przekazanie i dalsze przetwarzanie odbywa się w warunkach poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przez Usługodawcę przekazane Podmiotom powiązanym, zgodnie z przedmiotem sprawy, w ramach której doszło do podania tych danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, obejmujące:

 • dane identyfikacyjne zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz Infolinii TOMMED, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu świadczenia usług komunikacyjnych na rzecz Usługobiorcy, do czasu zakończenia obsługi takiego zapytania lub wycofania udzielonej zgody;
 • dane zbierane w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług rezerwacji świadczeń medycznych przetwarzane będą na zasadach określonych pod linkiem: https://tommed.pl/świadczenie-usług;

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem przez z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku danych o stanie zdrowia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez Administratora prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Usługobiorcy i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, której wyrażenie jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z usługi.

6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym może być konieczne do należytego świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Podanie danych osobowych wskazanych w § 6 ust. 5 pkt a)-g) Regulaminu, jest niezbędne do wykonania rezerwacji świadczenia medycznego. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt a) - e) Regulaminu, Usługodawca lub właściwy Podmiot powiązany odmówi wykonania rezerwacji świadczenia medycznego.

7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych i prawo ich usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdemu, kogo podane dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w związku z dokonywaniem rezerwacji świadczenia medycznego wchodzą w skład dokumentacji medycznej. Przetwarzane są zgodnie z odrębnymi przepisami prawa dotyczącymi tego typu dokumentacji.

9. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (klucz 256 bitów).

 

Rozdział VI

Tryb postępowania reklamacyjnego

§10

 

1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi elektronicznie.

2. Reklamacje należy złożyć na piśmie i przesłać na adres: Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k., ul. Fredry 22, 40-662 Katowice lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@tommed.pl.

 1. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22 lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@tommed.pl;
 2. Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22 lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@tommed.pl.;
 3. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1 lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@profmed.pl;
 4. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22 lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@tommed.pl.;
 5. Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32 lub za pomocą adresu e-mail: erejestracja@tommed.pl;
 6. Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;
 7. Fundacja Zdążyć Przed Rakiem z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.

3. Tommed udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Rozdział VII

Wymagania techniczne

§  11

 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Infolinii Tommed odbywa się za pośrednictwem linii telefonicznej.

2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagany jest aparat telefoniczny z funkcją wybierania tonowego.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu odbywa się poprzez sprzętu komputerowego wyposażonego w system operacyjny oraz oprogramowanie, spełniającego następujące minimalne wymogi:

a) przeglądarka: Firefox (min. wersja 2.0), Internet Explorer (min. wersja 6.0);

b) monitor o rozdzielczości min. 800x600;

c) włączona obsługo Cookies i Java Script.

4. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt. 1-3, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

5. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

 

Postanowienia końcowe

§  12

 

1. Tommed zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z powodu:

a) zmiany  obowiązujących  przepisów  prawa,  mającej  wpływ  na  treść Regulaminu;

b) zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;

c) zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;

d) zmiany dotyczącej wymagań technicznych;

e) zmiany danych Tommed lub Podmiotów powiązanych.

 

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.tommed.pl w komunikacie wyświetlonym Usługobiorcy po zalogowaniu się w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.