ZAPYTANIA OFERTOWE

LOGA UNI EUROPEJSKIEJ

Data publikacji: 6 LUTY 2017r. – KATOWICE

Nr postępowania: 1/2017

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33111650-2 Urządzenia do mammografii
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe
48820000-2 Serwery
30211300-4 Platformy komputerowe
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48620000-0 Systemy operacyjne
30231300-0 Monitory ekranowe
30231100-8 Terminale komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste
48820000-2 Serwery
30211300-4 Platformy komputerowe
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48620000-0 Systemy operacyjne
30231300-0 Monitory ekranowe
30231100-8 Terminale komputerowe
30213000-5 Komputery osobiste

Termin składania ofert: do dnia 14-02-2017 do godziny 9:00

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjnosci: 1019989
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019989


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2017
na dostawę urządzeń
w ramach projektu pod tytułem:
„Zakup innowacyjnego mammografu cyfrowego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0014/16-00

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1_2017
2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 Wzór umowy
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
6. Załącznik nr 5 Potwierdzenie złożenia oferty

 

Data publikacji: 8 LUTY 2017r. – KATOWICE

Nr postępowania: 1/2017

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

1. Odpowiedź na pytania - data publikacji 08.02.2017

2. Odpowiedź na pytania - data publikacji 13.02.2017

 

Data publikacji: 14 LUTY 2017r. – KATOWICE

Nr postępowania: 1/2017

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty mammograf 14.02.2017

2. Szczegóły wyboru najkorzystniejszej oferty mammograf 14.02.2017

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.