Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego - II edycja 2018-2019

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO – II EDYCJA

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie:

Projekt pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego – II edycja realizowany jest przez Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED - Bula Tomasz sp z o.o. w partnerstwie z Miastem Katowice, w ramach:

  1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
  2. Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,
  3. Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,
  4. Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

 

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic oraz osób uczących się lub pracujących w Katowicach i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego. W ramach projektu planuje się realizację 400 bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Katowic, a także osób pracujących lub uczących się na terenie Miasta Katowice. Dodatkowo zakłada się organizację grupowych oraz indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych o tematyce promującej postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego w okresie realizacji projektu.

 

Okres realizacji projektu: 03.09.2018r. – 31.10.2019r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 306 717,66zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 269 911,54 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu oraz partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu.

 

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubegO - II edycja 2018-2019

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.