Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - I edycja 2017-2018

 

 

Tytuł projektu: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / Poddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego. W ramach projektu planuje się realizację co najmniej 300 bezpłatnych badań kolonoskopowych dla mieszkańców Katowic. Dodatkowo zakłada się organizację 39 grupowych spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz konsultacji indywidualnych o tematyce promującej postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego. W ramach projektu opracowany zostanie poradnik edukacyjno-informacyjny o tematyce związanej z profilaktyką zdrowia.

Projekt realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka „TOMMED".

 

Okres realizacji projektu: III kw. 2017r. - II kw. 2018r.

 

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 288 792,64 PLN. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 254 137,52 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85% i z budżetu państwa 3%). Wkład własny Lidera projektu tj. miasta Katowice oraz partnera wynosi łącznie 12% całkowitej wartości projektu

 

Stan realizacji: Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

 

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubegO - I edycja 2017-2018

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.