Opieka długoterminowa w Katowicach oraz innych miastach Śląska

 

Lekarska opieka długoterminowa domowa. U nas liczy się zdrowie.

 

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa domowa jest skierowana do obłożnie i przewlekle chorych, przebywających w domu. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

 

Na czym polega pomoc pielęgniarki opieki domowej

Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:

1 leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki
1 pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie
1 pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
1 doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
1 edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym
1 przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).

 

Kto może skorzystać z pielęgniarskiej opieki domowej

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:

 • otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
 • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
 • nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego).

 

Jak otrzymać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Bliscy chorego powinni uzyskać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

1 ocenę stanu pacjenta według skali Barthel (możliwość oceny też przez pielęgniarkę)
1 skierowanie, do którego załączona jest karta oceny pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową (skala Barthel).

 

Czym jest skala Barthel

Skala Barthel ocenia stan chorego przede wszystkim pod względem jego samodzielności przy wykonywaniu codziennych czynności, takich jak:

1 spożywanie posiłków
1 siadanie
1 przemieszczanie się
1 ubieranie
1 kontrolowanie potrzeb fizjologicznych
1 utrzymanie higieny osobistej.

 

Skala Barthel  

Jakie są zasady świadczenia opieki

Korzystając z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej należy pamiętać, że:

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do powiadomienia lekarza i pielęgniarki POZ, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o terminie rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń, a także o istotnych zmianach w stanie zdrowia pacjenta.

Karta wizyt powinna być potwierdzona podpisem przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna faktycznego/prawnego.

Leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia rodzina pacjenta (lub jego opiekun faktyczny/prawny).

Wizyty, nie mniej niż 4 w tygodniu, odbywają się dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

W medycznie uzasadnionych przypadkach wizyty mogą odbywać się również w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

W nocy od godz. 20:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy świadczenia pielęgniarskie (w uzasadnionych przypadkach) realizowane są w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Gdzie świadczymy opiekę ?

Nasze wykwalifikowane pielęgniarki są do Państwa dyspozycji na terytorium Śląska w miastach: 

 • Chorzów
 • Cieszyn
 • Czeladź
 • Dąbrowa Górnicza
 • Jastrzębie Zdrój
 • Katowice
 • Mikołów
 • Mysłowice
 • Zbrosławice

 

Ankieta satysfakcji pacjenta

 

DRUKI DO POBRANIA>>

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa (w domu pacjenta) jest świadczona przez Grupę Medyczną Tommed bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.

 

Kontakt: Opieka długoterminowa

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.