Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (na podstawie pisemnego upoważnienia)
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniania m.in na podstawie złożenia  „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej”, którego  wzór  dostępny jest w Rejestracjach, Sekretariacie oraz na https://tommed.pl/druki-do-pobrania
 3. Za wydanie dokumentacji medycznej po raz pierwszy Tommed nie pobiera od pacjenta żadnych opłat (art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 4. Za wydanie dokumentacji medycznej uprzednio już udostępnionej Tommed pobiera opłatę w wysokości maksymalnej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.
  • za 1 stronę odpisu lub wyciągu - nie więcej niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu tych danych w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS
  • za 1 stronę kserokopii - nie więcej niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia jak wyżej
   sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - nie więcej niż 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia jak wyżej

   Aktualna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej znajduje się na https://tommed.pl/cennik
 5. Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi do 14 dni kalendarzowych od chwili złożenia wniosku.

 


 osoba odpowiedzialna: Marta Bula
 wpis utworzono: 09.03.2023, 10:39
 przez: Przemysław Kudłacik
 ostatnia modyfikacja: 09.03.2023, 10:39
 przez: Przemysław Kudłacik

rejestr wpisów historycznych >>

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.