Comunication in English

Translation possibilities - description below.

 

Any person who does not speak Polish can communicate with the staff of the Emergency Room and Hospital using the automatic Google Translator available on phones located in the Emergency Room and Hospital.

Google Translator translates from one language to another in real time.

After the user launches and selects two languages for the conversation, Google Translator listens and translates what each party says as soon as they finish speaking. This allows for a smooth exchange of information, despite the language barrier.

There are two translation modes - listening to the speech or reading the text translation on the screen.

If the above form of communication turns out to be insufficient, it is possible to contact a designated person by phone,  whose contact details are available from the Coordinator of Hospital Departments and the Coordinator of the Emergency Room.

 

 

Możliwości tłumaczenia - szczegóły poniżej

 

Każda osoba nieposługująca się językiem polskim, może porozumieć się z personelem Izby Przyjęć i Szpitala, korzystając z automatycznego tłumacza Google Translator dostępnego w telefonach znajdujących się na Izbie Przyjęć i w Szpitalu.

Google Translator w czasie rzeczywistym tłumaczy z jednego języka na drugi.

Po uruchomieniu przez użytkownika oraz wybraniu dwóch języków rozmowy, Google Translator nasłuchuje i tłumaczy to, co powie każda strona, gdy ta tylko skończy swoją wypowiedź.

Pozwala to na płynną wymianę informacji, pomimo bariery językowej. Istnieją dwa tryby tłumaczeń — odsłuchanie mowy lub przeczytanie tłumaczenia tekstu na ekranie.

Jeżeli powyższa forma komunikacji okaże się nie wystarczająca, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z wyznaczoną osobą, której dane kontaktowe dostępne są u Koordynatora Oddziałów Szpitalnych i Koordynatora Izby Przyjęć i Zapisów.

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.