Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 

W jaki sposób uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności? Komu ono przysługuje? 

Na podstawie ustawy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r. osoby o ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do świadczeń POZA KOLEJNOŚCIĄ między innymi REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ I DOMOWEJ. 


Orzeczenie o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności jest wydawane przez

  • powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja
  • wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja
  • rejonowy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej

 

Do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Dzieci do 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, bez określenia stopnia, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku

Potwierdzeniem posiadania uprawnień jest orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.