Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - I edycja 2017-2018

OBRAZ

Projekt „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz jest partnerem projektu pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, którego liderem jest Miasto Katowice.

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz odpowiedzialny jest za stronę medyczną projektu – realizację obu zadań merytorycznych w projekcie oraz za osiągnięcie wskaźników założonych dla tych zadań.

Projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” skierowany do 300 mieszańców Miasta Katowice* (156 kobiet i 144 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej.

 

Celem głównym projektu jest:

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego wśród mieszkańców Katowic,
 • i w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 300 BEZPŁATNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH dla 300 mieszkańców Katowic (156 kobiet i 144 mężczyzn)
 • a także podniesienie świadomości mieszkańców Katowic z zakresu profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację 39 GRUPOWYCH SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH oraz KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego.

 

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017r. – 30 czerwca 2018r.

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 300 mieszkańców Katowic w wieku aktywności zawodowej, którzy spełniają kryteria udziału w programie badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym.

Objęte wsparciem zostaną osoby, u których nie stwierdzono objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

 

Ograniczenia udziału w projekcie:

 1. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku:
  • 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopia co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.
 2. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego pełnego badania kolonoskopowego.

W obrębię założonej grupy docelowej będą osoby, które wezmą udział w grupowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki raka jelita grubego.

 

Podstawowym kryterium rekrutacji do badań będzie kolejność zgłoszeń uczestników badania, przy czym pierwszeństwo w udziale w projekcie będą mieć osoby, które wcześniej zgłosiły się na kolonoskopię, ale z powodu braku miejsc badanie nie zostało u nich przeprowadzone.
Za rekrutację kandydatów do badań odpowiedzialni będą głównie lekarze rodzinni i podstawowej opieki zdrowotnej współpracujący z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz w ramach POZ.

 

Rekrutacja do udziału w grupowych spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka jelita grubego prowadzona będzie przez Miasto Katowice (Lidera projektu) i Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz (Partnera projektu). Zgłoszenia do udziału w spotkaniu uczestnicy będą mogli dokonywać telefonicznie, mailowo bądź osobiście. Pierwszeństwo będą mieć osoby zameld./zamieszk. na terenie zespołu dzielnic, gdzie odbywać się będzie spotkanie oraz które nie uczestniczyły w badaniu w ramach projektu.

 

*a także osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie Miasta Katowice.

 

GRUPOWE SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projekcie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” zapraszamy do kontaktu. 

 

BIURO PROJEKTU

Czynne: poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.30

Edyta Peterko – Specjalista ds. Administracji

tel.: 32 350 11 00 lub 32 607 21 15 lub 32 607 21 59 lub 664 136 675

e-mail: epeterko@tommed.pl

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz

ul. Fredry 22 / Katowice / pokój 142 (I piętro, wejście ŻÓŁTE)

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Szczegółowe informacje dostępne również na:https://www.katowice.eu/urzad-miasta/program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-raka-jelita-grubego

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE :: [PDF]

Regulamin rekrutacji :: [PDF]

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH :: [PDF]

DODATKOWE SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

 Jak przygotować się do badania ?

Jak przebiega badanie ?

 

logo funduszy europejskich, flaga polski i logo unii europejskiej

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2016.