DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA TOMMED SP. Z O.O.

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Informujemy, że spółka Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (40-648) Katowicach przy ul. Stanisława Łętowskiego 32 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000678787, NIP: 6342896149, Regon: 367316457
realizuje projekt pod tytułem „Dotacja na kapitał obrotowy dla Tommed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach umowy nr: POIR.03.04.00-24-0487/20-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Cel projektu: utrzymanie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy w okresie od 01-07-2020 do 30-09-2020.

Planowany efekt: niezaprzestanie działalności gospodarczej w okresie od 01-07-2020 do 30-09-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 74.976,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Źródła finansowania: środki wspólnotowe: 74.976,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.