ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych pacjentów w ramach świadczonych usług medycznych jest każdorazowo właściwy podmiot należący do Grupy Medycznej Tommed świadczący na rzecz pacjenta ww. usługi, tj. odpowiednio:

a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;

b) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

c) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;

d) Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

e) Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;

f) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

2. Inspektorem Ochrony danych jest Mateusz Kępa / kontakt: iodo@tommed.pl;

3. Dane pacjentów przetwarzane są w celu:

a) świadczenia usług medycznych oraz czynności z tym związanych, w tym w szczególności: rejestracji pacjentów, informowania o terminach wizyt lekarskich oraz ich zmianie oraz innych zmianach organizacyjnych u Administratora, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, wydawania recept, badania satysfakcji, a także Ich rozliczenia oraz ochrony roszczeń z nimi związanych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

b) w odniesieniu do osób uczestniczących w programach profilaktycznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice – również w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej objętych tymi programami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) zabezpieczenia roszczeń administratora i pacjenta poprzez rejestrację rozmów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora.

4. Dane osobowe pacjentów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;

5. Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane pozostałym podmiotom należącym do Grupy Medycznej Tommed – wyłącznie związku ze świadczeniem usług medycznych; Do podmiotów tych należą:

a) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;

b) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Prof-Med Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Żelaznej 1;

c) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Fredry 22;

d) Tommed Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Łętowskiego 32;

e) Frączyk i Wspólnicy Sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Zadole 30;

f) Tommed S.C. Małgorzata Bula, Tomasz Bula z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22;

W odniesieniu do osób uczestniczących w programach profilaktycznych finansowanych z budżetu Miasta Katowice – dane osobowe będą przekazywane Miastu Katowice wyłącznie w celach sprawozdawczych i kontrolnych.

W pozostałym zakresie dane Pacjentów przekazywane będą podmiotom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług medycznych oraz po jego upływie - przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, jakim przepisy te regulują obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji medycznej, tj. 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (termin ogólny), 30 lat (zgon z powodu uszkodzenia ciała/zatrucia lub zawierająca dane dot. losów krwi i jej składników), 10 lat (RTG), 5 lat (skierowania na badania), 2 lata (skierowania niezrealizowane i nieodebrane), 22 lata od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia).

7. Mają Państwo prawo:

a) uzyskania dostępu do własnych danych osobowych – co oznacza uprawnienie do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące; informacji, jakie są to kategorie danych, jaki jest cel ich przetwarzania oraz kategorie odbiorców, którym zostały lub mogą zostać ujawnione Państwa dane oraz jaki jest planowany okres przechowywania danych. Administrator dostarczy Państwu nieodpłatnie pierwszą kopię Państwa danych podlegających przetwarzaniu.

b) sprostowania własnych danych – co oznacza uprawnienie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - z uwzględnieniem celów przetwarzania.

c) usunięcia własnych danych – jeśli nie są one już potrzebne w celach wskazanych w pkt 3; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw co do ich przetwarzania, a nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; jeśli Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przy czym prawo do usunięcia własnych danych nie przysługuje Państwu w zakresie, w jakim przetwarzanie do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na administratorze lub realizacji przez niego zadania w interesie publicznym, a także z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, jak również do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora.

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych – w przypadkach, gdy kwestionują Państwo prawidłowość ich przetwarzania; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych; administrator nie potrzebuje już Państwa danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń; wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;

e) przeniesienia swoich danych – co oznacza otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz możliwość żądania, by Państwa dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy.
Prawo do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych do celów diagnozy medycznej, opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Przekazanie przez pacjentów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla świadczenia usług medycznych oraz objęcia właściwym programem profilaktycznym dofinansowywanym ze środków Miasta Katowice. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odpowiednio brakiem możliwości skorzystania z wyżej wymienionych świadczeń.

10. Państwa dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

© GRUPA MEDYCZNA TOMMED 2023.